Mladinski svet Škofje Loke objavlja:

Javni natečaj za nagrado: PROSTOVOLJKO,  PROSTOVOLJCA IN PROSTOVOLJSKI PROJEKT LETA 2016 V OBČINI ŠKOFJA LOKA

  Državni zbor Republike Slovenije je v letu 2011 sprejel Zakon o prostovoljstvu (ZProst). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 10/2011. Po navedenem zakonu je pomen in opredelitev prostovoljstva sledeča:

  • Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.
  • Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe. 

Na navedenih vsebinskih osnovah Zakona o prostovoljstvu tako tudi Mladinski svet Škofje Loke razpisuje javni natečaj, preko katerega bodo na podlagi prijav izbrani prostovoljke, prostovoljci in prostovoljski projekt leta 2016 v občini Škofja Loka. Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naziv v dveh starostnih kategorijah, in sicer do 30 let ter več kot 30 let, projekt pa nima starostne omejitve. Kot starostna meja bo upoštevana starost, dopolnjena v letu 2016. 

  1. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM NATEČAJU PROSTOVOLJCI LETA 2016 V OBČINI ŠKOFJA LOKA
  • Predlagatelj je lahko posameznica/posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava. • Prijavljeni posameznik/posameznica mora imeti stalno prebivališče v občini Škofja Loka oziroma mora njegovo/njeno delovanje v letu 2016 (od začetka januarja 2016 do konca leta 2016) biti povezano z občino Škofja Loka, za svoje delo ne sme biti plačan/a oz. zaposlen/a za izvajanje dejavnosti, za katero/e se ga/jo prijavlja na natečaj.
  • Projekt lahko prijavi društvo, zavod ali druga organizacija, ki deluje v občini Škofja Loka. Projekt je moral biti izveden v letu 2016. Za prijavljene projekte je obvezna priloga – kratek opis projekta. Prijavljeni posameznik / posameznica mora biti s prijavo seznanjen/a in se mora z njo strinjati. Svoje strinjanje potrdi s podpisom (prijavnice ali priloženega življenjepisa).
  • Predlagatelj mora izpolniti prijavnico, ki je objavljena na spletni strani Občine in Mladinskega sveta Škofje Loke.
  • Obvezna priloga k prijavnici je kratek življenjepis prijavljenega/prijavljene (500 do 2000 znakov). Prijavnici so lahko priložena dokazila o opravljanju prostovoljskega dela (to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih in druga dokazila o prostovoljskem delu prijavljenega/prijavljene).
  1. IZBIRA O izbiri prostovoljk, prostovoljcev in prostovoljskega projekta leta 2016 v občini Škofja Loka, bo na podlagi prispelih prijav odločala strokovna komisija. Kot kriterij odločanja bodo strokovni komisiji služili predvsem dosežki posameznikov/posameznic – rezultati njihovega dela, njihove odgovornosti, trajanje prostovoljskega dela, samostojnost in samoiniciativnost, aktivna participacija (v kolikšni meri so bili prostovoljci/ke soustvarjalci vsebin) pri delu, vpliv prostovoljskega dela oz. projekta na širjenje prostovoljstva, na organizacijo, v kateri je delo potekalo. Strokovna komisija si pridržuje tudi pravico, da podeli posebna priznanja izven navedenih kategorij in da v posamezni kategoriji ne podeli naziva, če bo presodila, da je število ali kvaliteta prijav prenizka.
  2. ROK IN NAČIN PRIJAVE Prijavnico skupaj s prilogami pošljite priporočeno po pošti na naslov: Mladinski svet Škofje Loke, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka, najkasneje do 31. marca 2017. Velja slovenski poštni žig, vključno z navedenim datumom in oznako na kuverti “PROSTOVOLJCI LETA 2016“.
  3. ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN PRIZNANJA: Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij po izteku natečaja vabimo na zaključno prireditev, ki bo 8. aprila ob 18:00 v Miheličevi galeriji v Kašči, kjer bodo podeljeni nazivi izbranim prostovoljcem in projektom. Z natečajem želimo promovirati prostovoljstvo v Občini Škofja Loka in izraziti vsaj minimalno gesto hvaležnosti za vse, kar prostovoljci prispevajo lokalnemu prebivalstvu. 

Promocija prostovoljstva je ključni namen tega natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljno delo tudi pri vas, v vaši organizaciji.   Več informacij lahko dobite po e-pošti na: msskloka@gmail.com, oz. na tel. številki 040 604 534 (Miha Peternel). Prijavnica prostovoljec/prostovoljka leta [.docx] | Prijavnica prostovoljec/prostovoljka leta [.pdf] | Prijavnica prostovoljski projekt [.docx] | Prijavnica prostovoljski projekt [.pdf]     Datum:  8. marec 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *