Program

 MLADINSKI SVET ŠKOFJE LOKE

PREDLOG ZA SMERNICE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA IN PREDLAGANE PROGRAMSKE SMERNICE

  1.      Mladinski svet kot povezovalno združenje

1/a)

Mladinski svet Škofja Loka je po svoji naravi združenje mladinskih organizacij, ki delujejo v lokalnem okolju.

1/b)

Osnovna in ključna naloga Mladinskega sveta je zagotavljanje sodelovanja, dialoga in participatornosti vseh mladinskih organizacij v lokalnem okolju, ki se želijo vključiti pri izvajanju vseh dejavnosti teh organizacij, ki združujejo skupni interes in potrebo po sodelovanju in komunikaciji.

1/c)

Mladinski svet skrbi za vključevanje formirane in neformirane mladine v aktivnosti namenjene mladim in s svojim delovanjem zagotavlja mladim možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa.

  1.      Mladinski svet kot organizacija

2/a) NAMEN

osnovni namen organizacije je spodbujanje aktivnosti mladih, aktivne in zdrave izrabe prostega časa mladih, spodbujanje prostovoljstva, spodbujanje aktivne participacije mladih v družbi, aktivnega državljanstva in vključevanja mladih v procese odločanja, spodbujanje medkulturnega in medgeneracijskega dialoga, pomoč mladim pri pridobivanju veščin in znanj, spodbujanje mobilnosti mladih in njihove avtonomnosti.

2/b) CILJ

Cilj Mladinskega sveta Škofja Loka je trajna aktivna povezanost lokalnih mladinskih organizacij pri izvedbi skupnih projektov in programov, usklajevati in navzven predstavljati interese sodelujočih članic, skupno nastopanje mladinskih organizacij na področju zagotavljanja pogojev za kvalitetne življenske razmere za mlade v lokalnem okolju, integracija večjega števila mladih v aktivnosti mladinskih organizacij in povečanje mednarodnih aktivnosti mladinskih organizacij, biti posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in njihove organizacije, ter izvajati vpliv na mladinsko politiko v Škofji Loki in širšem okolju. Spodbujati želimo razvoj mladinskih organizacij, kot instrumenta mladih v družbi, in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju, želimo tudi spodbujati in razvijati sodelovanje Mladinskega sveta in njegovih članic s sorodnimi organizacijami doma in po svetu, aktivno sodelovati pri trajnostnem družbenem razvoju, spodbujati javni dialog o družbenih vprašanjih. Skupaj z občino Škofja Loka želimo oblikovati dolgoročno lokalno strategijo za mlade.

2/c) METODE

Mladinski svet usklajuje svoje dejavnosti predvsem skozi enakopraven dialog predstavnikov mladinskih organizacij. Lokalne mladinske organizacije zastopajo predstavniki iz posamezne organizacije, ki so združeni v Mladinski svet Škofje Loke. Predstavniki določajo metode in cilje za posamezne akcije. Predstavniki se srečujejo na rednih srečanjih enkrat mesečno ali če je potrebno, pogosteje. Mladinski svet v organizacijo dogodkov in programov vključuje vse zainteresirane mlade. Mladinski svet izvaja dogodke in programe prostovoljno in neprofitno.

2/d) REZULTAT (2015)

–          organizacija vsaj treh skupnih projektov v lokalnem prostoru

–          izvedba vseh predvidenih srečanj predstavnikov

–          izvedba predvidenega letnega programa

–          povečanje števila novih članov v sodelujočih organizacijah za vsaj 20%

–          pridobitev sredstev za delovanje Mladinskega sveta

–          izvedba vsaj dveh mednarodnih projektov

–          osnovati informacijski center za mlade

–          začeti z oblikovanjem lokalne strategije za mlade

 

  1.      Mladinski svet kot izmenjevalnica

Mladinski svet služi kot izmenjevalnica znanja, izkušenj, prostovoljcev in opreme med sodelujočimi organizacijami. Organizacije si solidarnostno pomagajo v okviru razpoložljivih sredstev, in se podpirajo pri izvedbi projektov in programov.