Mladinski svet Škofje Loke objavlja:

Javni natečaj za OBČINSKO NAGRADO: PROSTOVOLJKO, PROSTOVOLJCA IN PROSTOVOLJSKI PROJEKT LETA 2015 V OBČINI ŠKOFJA LOKA

Po vzoru Mladinskega sveta Slovenije, ki že od leta 2002 podeljuje priznanja za prostovoljca leta na nacionalnem nivoju in kot nadaljevanje natečaja Občine Škofja Loka, ki je le-to počela na lokalnem nivoju, Mladinski svet Škofje Loke razpisuje javni natečaj za prostovoljko, prostovoljca in prostovoljski projekt leta 2015 v Občini Škofja Loka. Državni zbor Republike Slovenije je v letu 2011 sprejel Zakon o prostovoljstvu (ZProst). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 10/2011. Po navedenem zakonu je pomen in opredelitev prostovoljstva sledeča:

  • Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.
  • Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe.

Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naziv v dveh starostnih kategorijah, in sicer do 30 let ter več kot 30 let. Kot starostna meja bo upoštevana starost, dopolnjena v letu 2015.

  1. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM NATEČAJU PROSTOVOLJCI LETA 2015 V OBČINI ŠKOFJA LOKA

– Predlagatelj je lahko posameznica / posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava. – Prijavljeni posameznik / posameznica mora imeti stalno prebivališče v občini Škofja Loka oziroma mora njegovo/njeno delovanje v letu 2015 (od začetka januarja 2015 do konca leta 2015) biti povezano z občino Škofja Loka, za svoje delo ne sme biti plačan/a oz. zaposlen/a za izvajanje dejavnosti, za katero/e se ga/jo prijavlja na natečaj.

Projekt lahko prijavi društvo, zavod ali druga organizacija, ki deluje v občini Škofja Loka. Projekt je moral biti izveden v letu 2015. Za prijavljene projekte je obvezna priloga – kratek opis projekta. – Prijavljeni posameznik / posameznica mora biti s prijavo seznanjen/a in se mora z njo strinjati. Svoje strinjanje potrdi s podpisom (prijavnice ali priloženega življenjepisa).

– Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – prijavnico, ki jo lahko prejme po navadni ali elektronski pošti in je objavljena na spletni strani Občine in Mladinskega sveta Škofje Loke (spodaj).

– Obvezna priloga k prijavnici je kratek življenjepis prijavljenega/prijavljene (500 do 2000 znakov). Prijavnici so lahko priložena dokazila o opravljanju prostovoljskega dela (to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih in druga dokazila o prostovoljskem delu prijavljenega/prijavljene).

  1. IZBIRA O izbiri prostovoljk, prostovoljcev in prostovoljskega projekta leta 2015 v občini Škofja Loka, bo na podlagi prispelih prijav odločala strokovna komisija. Kot kriterij odločanja bodo strokovni komisiji služili predvsem dosežki posameznikov/posameznic – rezultati njihovega dela, njihove odgovornosti, trajanje prostovoljskega dela, samostojnost in samoiniciativnost, aktivna participacija (v kolikšni meri so bili prostovoljci/ke soustvarjalci vsebin) pri delu, vpliv prostovoljskega dela oz. projekta na širjenje prostovoljstva, na organizacijo, v kateri je delo potekalo. Strokovna komisija si pridržuje tudi pravico da podeli posebna priznanja izven navedenih kategorij in da v posamezni kategoriji ne podeli naziva, če bo presodila, da je število ali kvaliteta prijav prenizka.
  2. ROK IN NAČIN PRIJAVE Prijavnico skupaj z morebitnimi prilogami pošljite priporočeno po pošti na naslov: Mladinski svet Škofje Loke, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka, najkasneje do 25.1.2016. Velja slovenski poštni žig, vključno z navedenim datumom in oznako na kuverti “PROSTOVOLJCI LETA 2015“.
  1. ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN PRIZNANJA: Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij bomo po izteku natečaja, predvidoma v mesecu februarju, povabili na zaključno prireditev, kjer bodo podeljeni nazivi in priznanja izbranim prostovoljcem in projektom. Z natečajem želimo promovirati prostovoljstvo v Občini Škofja Loka in izraziti vsaj minimalno gesto hvaležnosti za vse, kar prostovoljci prispevajo lokalnemu prebivalsvu.

Promocija prostovoljstva je ključni namen tega natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljno delo tudi pri vas, v vaši organizaciji.   Več informacij lahko dobite po e-pošti na: msskl@gmail.com, oz. na telefonski številki 040 604 534 (Miha Peternel).

Škofja Loka, 06.01.2016 Krištof Ramovš predsednik Mladinskega sveta Škofje Loke

>>Prijavnica za prostovoljko/prostovoljca leta 2015 >>Prijavnica za prostovoljski projekt leta 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *